Đối thoại giữa những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân là một hoạt động hết sức quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hoạt động này nhằm phát huy quyền dân chủ, Nhân dân được lắng nghe, được thấu hiểu, được giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.