ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ THẠCH BÀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 
 
     
 
 
     
 
         
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÃ THẠCH BÀN          
           
 
 
     
 
           
TT Tên cán bộ, công chức Chức vụ Điện thoại  EMAIL        
1 Hồ Bá Hòa BT-CT HĐND 0915192272  hobahoa.dutb@gmail.com        
2 Nguyễn Trường Sơn PBT TT Đảng ủy 0913652728  sonthachban80@gmail.com        
3 Nguyễn Viết Hải Chủ tịch UBND 0973859020          
4 Nguyễn Khắc Hoàng Chủ tịch UBMTTQ 01665841428  khachoangbk@gmail.com        
5 Nguyễn Tuấn Thiệm PCT HĐND 01672420834          
6 Võ Tá Cảnh PCT UBND 0914767309  votacanhvs@gmail.com        
7 Nguyễn Thị Hường Chủ tịch Hội LHPN 01252116372          
8 Hồ Văn Hùng BT Đoàn Thanh niên 0984163945  hungthachban@gmail.com        
9 Trương Công Hinh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0916185370          
10 Nguyễn Thị Hoài Thương Chủ tịch Hội Nông dân 0913225378  hoaithuong80tb@gmail.com        
11 Phan Văn Châu Trưởng Công an 0917963585  chau.catb@gmail.com        
12 Đặng Văn Tăng CHT Quân sự 0919160778  dangtang.tb@gmail.com        
13 Nguyễn Thị Mai Công chức Văn hóa - Xã hội (TT) 0915618586  ngocmaitb.ht@gmail.com        
14 Lưu Thị Hương Công chức Văn hóa - Xã hội
(CS)
0946176867  luuthienhuong159@gmail.com        
15 Lê Nam Hà Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0918214675          
16 Hồ Thị Mỹ Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê 0974623171  myhoa0204@gmail.com        
17 Mai Thị Duyên Công chức Văn phòng - Thống kê
(Nội vụ)
0981238099  duyenmaitpht@gmail.com        
18 Trần Thị Quế Hoa Công chức Tài chính - Kế toán 0915011500  quehoathachdinh@gmail.com        
19 Nguyễn Viết Tiến Công chức Địa chính ĐĐ-TN-MT 0918315266          
20 Lưu Văn Thuận Công chức Địa chính-NN-XD-NTM 0973490112  luuthuandcnnthachban@gmail.com        
  Tổng cộng: 20              
                 
       NGƯỜI LẬP BIỂU                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          
                 
                 
  Mai Thị Duyên                            Nguyễn Viết Hải